Cảm biến dùng thẻ từ để mở khóa bằng cách đặt thẻ từ vào màn hình cảm ứng của khóa.
Khóa sẽ nhận dạng thẻ từ và mở cửa

Khóa Thẻ Từ

Showing all 5 results